Disclaimer

Definicje

Disclaimer – niniejsza klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności.

Agencja – Agencja TwójMarketing.nl.

Strona – Strona internetowa www.twojmarketing.nl, dostępna również pod adresem url twojmarketing.nl.

Zawartość – oznacza skład, treść i strukturę zawartości Strony; zarówno tekst, grafikę, logo, przyciski, filmy video, nagrania audio jak i oprogramowanie Strony.

Użytkownik – każda osoba, która Korzysta ze Strony lub z usług Agencji.

Korzystanie – ładowanie, logowanie się, odwiedzanie, konsultowanie się, zadawanie pytań, czytanie, badanie, sprawdzanie, słuchanie, oglądanie, edytowanie, wypełnianie, wysyłanie, kopiowanie, przechowywanie, pobieranie, przekazywanie, rozpowszechnianie, Korzystanie ze świadczonych usług, dokonywanie czynności prawnych (np.kupowanie, wynajmowanie).

Artykuły

 1. Agencja oraz jej licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa autorskie do Zawartości Strony.
 2. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie Zawartości lub części Zawartości Strony bez uprzedniej pisemnej zgody Agencji jest zabronione pod groźbą kary za naruszenie praw autorskich.
 3. Użytkownik Strony bezwarunkowo zgadza się z treścią Disclaimera. Jedyny wyjątek z tej zasady stanowi sytuacja, w której treść (lub część treści) któregoś z artykułów Disclaimera okazuje się niezgodna z obowiązującym prawem. W takiej sytuacji wyjątej odnosi się jedynie do tej treści, która okazała się niezgodna z prawem. Pozostała treść Disclaimera (włącznie z pozostałą treścią danego artykułu – jeżeli ma to zastosowanie) pozostaje prawomocna i obowiązująca.
 4. Informacje na Stronie zostały sporządzone z możliwie jak największą starannością i są regularnie aktualizowane. Mimo to mogą wystąpić błędy, za które Agencja nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z Korzystania ze Strony lub z niemożliwości Korzystania z niej.
 6. Agencja zastrzega sobie prawo odmowy Użytkownikowi dostępu do Strony bądź do niektórych usług dostępnych na Stronie i/lub do usług (marketingowych) oferowanych przez Agencję.
 7. Agencja zastrzega sobie prawo do modyfikowania Zawartości Strony lub całkowitego jej skasowania według własnego uznania.
 8. Agencja nie bierze odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych stron internetowych osób/stron trzecich, do których przekierowane są linki umieszczone na jej Stronie.
 9. Ceny zawarte w cenniku mają charakter informacyjny i nie są prawnie wiążące. Ceny usług i/lub pakietów usług oferowanych przez Agencję stają się wiążące dopiero po sporządzeniu przez Agencję oferty i jej podpisaniu przez Użytkownika.
 10. Agencja w żadnym wypadku nie bierze odpowiedzialności za błędy literowe, maszynowe lub oprogramowaniowe w cenniku. Żadna osoba prawna i/lub fizyczna z Użytkownikiem włącznie nie ma możliwości otrzymania oferty i/lub zawarcia z Agencją jakiejkolwiek umowy (włącznie z umową kupna – sprzedaży) opartej na w/w błędach.
 11. Prognozy podane na podstronie z cennikiem nie są gwarancjami. Służą jedynie ku orientacji i nie są wiążące.
 12. Wszelkie spory wynikające z postępowań Agencji włącznie ze świadczonymi usługami oraz Zawartością Strony w pierwszej kolejności będą rozstrzygane polubownie.
 13. Spory, które nie zostaną rozwiązane polubownie zostaną rozstrzygane przez Sąd Holenderski; zastosowanie znajduje prawo holenderskie. Od niniejszego artykułu można odstąpić jedynie w przypadkach, w których prawo nadrzędne nakazuje rozstrzygnięcia sprawy przez inny Sąd i/lub według innego prawa.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź uwag związanych ze Stroną lub usługami Agencji proszę wysłać wiadomość na info@twojmarketing.nl.

© 2014 TwójMarketing.nl, wszelkie prawa zastrzeżone.